OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

♥♥♥

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.mojadielnicka.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Andrea Srncová ORCHIDEA, Paučica 702/7, 972 45 Bystričany. IČO : 43953921 DIČ: 1075781102 Mail: andrea@mojadielnicka.sk Tel: 0951392686 Zapísané Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-25573 (ďalej tiež „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej tiež „kupujúci“).
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08 , http://www.soi.sk , http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.3. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Cenové podmienky
2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Nie sme platcami DPH.

2.2. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.4. Náklady na dopravu sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu

Platobné,dodacie podmienky a spôsob dopravy
3.1. Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v eurách (€, EUR) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Bezhotovostnou platbou v EUR na bankový účet IBAN: SK4083300000002900934529, SWIFT/BIC kód banky: FIOZSKBAXXX („účet predávajúceho“)
V hotovosti, pri preberaní zásielky
3.3. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci prostredníctvom e-mailu.

3.4. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny a nákladov na doručenie dostane kupujúci spolu s doručenou zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

3.7. Dodacia lehota Vašej objednávky je od 3 do 7 pracovných dní.

3.8. Prostredníctvom slovenskej pošty.

3.9. Prostredníctvom prepravnej spoločnosti Zásielkovňa.sk.

3.10. Poštovné pre platby


Spôsob platby                                       Pošta                                           Zásielkovňa
Platba prevodom                                 2,00 €                                               2,50 €
Platba kartou                                       2,00 €                                                2,50 €
Platba na dobierku                             3,00 €                                                3,50 €


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
4.1. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.2. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar.

4.3. Údaje pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo. Údaje v zákazníckom účte kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizuje. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte sú predávajúcim považované za správne.

4.4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa. Kupujúci zachováva mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu umožňujú prístup k jeho zákazníckemu účtu.

4.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

4.6. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že jeho zákaznícky účet nemusí byť nepretržite dostupný, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4.8. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.9. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

4.10. Pred odoslaním objednávky v elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu. Kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“, sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.11. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, s výnimkou darčekových (zľavových) poukazov (viď bod 4.12) zakúpených v internetovom obchode

4.12 Zakúpený darčekový poukaz oprávňuje k poskytnutiu zľavy vo výške čiastky uvedenej na darčekovom poukaze.

4.13 Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.14. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná predávajúcim.

4.15. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho nie je potvrdením objednávky.

4.16. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení (akceptácii) objednávky v e-mailovej forme. Toto potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie

4.17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

5.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.3. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný stornovať objednávku pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.

5.4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby.

Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa Zákon č. 102/2014 Z. z.
6.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť) aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, alebo poštou.

6.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z. z

6.3. Kupujúci má právo v rámci 14-dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na fyzickú adresu predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@mojadielnicka.sk prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho.

6.6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, podľa možností v originálnom obale, zaslať späť (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu predávajúceho. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

6.7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený, neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcimi nárok na preplatenie zníženia hodnoty tovaru v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje.

6.8. Kupujúci má povinnosť s odstúpením od zmluvy vrátiť predávajúcemu poskytnuté plnenia, vrátane prípadných darčekov.

6.9. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

6.11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Kupujúcemu v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

6.12. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Záručné podmienky, záručná doba a reklamácie
7.1. Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov.

7.2. V súlade s § 619 a násl. Občianskeho zákonníka sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

7.3. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

7.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7.5. Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho, a jeho zaslaním na adresu sídla firmy predávajúceho alebo e-mailom na adresu andrea@mojadielnicka.sk Uplatnenie musí obsahovať číslo objednávky, popis chyby tovaru, prípadne aj jej dokumentáciu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o začatí reklamačného konania bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zaslanej objednávke.

7.7. Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

7.8. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na

- dodanie nového tovaru či časti tovaru

- odstúpenie od zmluvy

- odstránenie vád, alebo

- zľavu z kúpnej ceny

pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu.

7.9. V prípade uznanej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

7.10. Lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavená v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, ďalších podkladov). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

7.11. Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanej objednávke.

Ochrana osobných údajov
8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom určenej sekcie svojich webových stránok.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na andrea@mojadielnicka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


10.Záverečné ustanovenia
10.1. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

10.2. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

10.3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

10.4. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpne zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

V Bystričanoch dňa 7.5.2020